ჩამოტვირთეთ მონაცემები

მონაცემთა წყაროს წარმოადგენს 2012 წლის აგვისტოში შედგენილი ამომრჩეველთა სია, რომელიც მოპოვებულია ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიისგან. მონაცემთა ბაზაში სულ არის 3 613 745 ჩანაწერი და თითოეული მათგანი მოიცავს სახელს, გვარს, დაბადების წელსა და რაიონს, სადაც პიროვნება არის რეგისტრირებული. მონაცემთა ბაზაში სახელი, გვარი და რაიონი ინგლისურ და ქართულ ენებზეა წარმოდგენილი.

თუკი იყენებთ პროგრამა Excel-ს Windows-ზე, მაშინ ჩამოტვირთეთ Excel-ის ფორმატის ფაილი, რადგან პროგრამა Excel ავტომატურად ვერ კითხულობს ქართულ შრიფტს CSV ფორმატის ფაილში.

დოკუმენტების ზომის ლიმიტის გამო, მონაცემები დაყოფილია 8 ფაილად.

CSV (41 მბ) Excel (82 მბ)